ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelések meghatározása
Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a TÁMOP-6.1.5. projektek megvalósításához kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozik. Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az alábbi projektekre (továbbiakban: „Projektek”) terjed ki:
A/ TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 számú projekt
– A megvalósításért felelős konzorcium tagjai: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
– Megvalósítás helyszíne: Mezőkovácsházai kistérség
B/ TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 számú projekt megvalósító konzorcium tagjai:
– A megvalósításért felelős konzorcium tagjai: Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft., Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
– Megvalósítás helyszíne: Békés megye
C/ TÁMOP-6.1.5-14-2015-0005 számú projekt megvalósító konzorcium tagjai:
– A megvalósításért felelős konzorcium tagjai: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
– Megvalósítás helyszíne: Baranya megye
D/ TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 számú projekt megvalósító konzorcium tagjai:
– A megvalósításért felelős konzorcium tagjai: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft., Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
– Megvalósítás helyszíne: Somogy megye
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a fenti Projektekhez kapcsolódó, a jelen Tájékoztatóban bemutatott adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire.
Figyelemmel arra, hogy a fenti Projektek azonos forrásból kerülnek finanszírozásra, a megvalósításban, a tényleges lebonyolításban részt vevők köre megegyezik, továbbá a Projektekhez kapcsolódó adatkezelési célok és folyamatok megegyeznek, jelen Tájékoztató valamennyi Projekthez kapcsolódó adatkezelésre kiterjed.

2. Az adatkezelők személye és tevékenysége
A Projektek megvalósításában és bonyolításában több szervezet működik közre, így a személyes adatokat több szervezet kezeli. Mindezek alapján együttes adatkezelés valósul meg, amely során több adatkezelő kezeli a Projektekhez kapcsolódó személyes adatokat. Az adatkezelők tevékenységüket összehangolják, azt közösen szervezik. Az adatkezelők személye:
– Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány (székhely: 5665 Pusztottlaka; e-mail cím: delbekes.alapitvany@gmail.com; képviseli: Annusné Megyeri Szabina; továbbiakban: „Alapítvány”)
– Mentor Menedzsment Kft. (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.; e-mail cím: mentormenedzsmentkft@gmail.com; képviseli: Laduver Tímea; továbbiakban: „Mentor Menedzsment”)
– Aktív Klub Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 38.; e-mail cím: klubaktivkft@gmail.com; képviseli: Gábriel Pálné továbbiakban: „Aktív Klub”)
Valamennyi adatkezelő együttesen: „Adatkezelők”.
Az adatkezelők nem minden esetben azonosak a Projektekhez kapcsolódó pénzügyi források felett rendelkező, a Projekteket szervező személyekkel. A Projektekhez kapcsolódó személyes adatokat ugyanakkor kizárólag a felsorolt adatkezelők kezelik.
Az Adatkezelők mindegyike jogosult a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint az adatok kezelésére, és az Adatkezelők mindegyike felelős az adatkezelés jogszerűségéért.
Az Adatkezelők mindegyike magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött és nyilvántartásba vett jogi személy.
Az Adatkezelők az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentették. A nyilvántartási azonosító: NAIH-90097/2015.

3. Irányadó jog
Az Adatkezelők a tevékenységüket a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik.
Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) az irányadó.

4. Fogalmak
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Tájékoztató alkalmazásában:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az adatkezelések érintettjei azon személyek, akik a Projektekben részt vesznek, ennek során adataikat megadják. Érintettek továbbá azon személyek, akik bármely módon részesei az Adatkezelők és az érintettek közötti jogviszonynak, vagy akiknek az adatait az érintettek adják meg.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását az adatok megadásával, vagyis az adatlapok kitöltésével és aláírásával, valamint online, a honlapon való regisztráció során történő adatszolgáltatással adja meg.

5. Az adatkezelés leírása, a kezelt adatok köre
A Projektek célja az 1. pontban meghatározott földrajzi területeken egészségfejlesztési, az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletmód megváltoztatására, humánerőforrás-fejlesztésre irányuló kampány folytatása. Ennek során a Projektek konzorciumi tagjai, és a Projektek megvalósításában részt vevő egyéb szervezetek programokat szerveznek, amelyeken a részvétel az érintettek számára lehetséges. A programokon lehetőség van az adatok megadására, különböző felméréseken való részvételre.
A fentieken túlmenően a Projektekhez kapcsolódik a www.aktivdelbekes.hu, www.delbekesiegeszseg.hu, www.fittbekes.hu, www.bekesmegyeiegeszseg.hu, www.ertekunkazegeszseg.hu, www.ertekazegeszseg.hu, www.somogyifelemelkedes.hu, www.egeszsegessomogy.hu címen elérhető weboldal (továbbiakban: „Weboldal”), amelyen lehetőség van az adatok megadására, online adatlapok kitöltésére.
A személyes adatfelvétel során az alábbi adatok rögzítése történik: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, facebook profil elérhetőség, egészségügyi, valamint életmódra vonatkozó adatok. A személyazonosító és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az Adatkezelők az érintettel kapcsolatba tudjanak lépni, és neki az egészségtervet el tudják küldeni. Amennyiben az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges adatot nem adja meg, a programban nem tud részt venni.
A személyazonosító és kapcsolatfelvételhez szükséges adatok, valamint az egészségügyi, és életmódra vonatkozó adatok külön adatlapon kerülnek rögzítésre, az adatlapokat az Adatkezelők egy azonosító szám segítségével tudják összekapcsolni. A Projekt megvalósításában közreműködő szakemberek az egészségügyi, és életmódra vonatkozó adatok alapján elkészítik az érintett részére az egészségtervet, amely a főbb kockázatokat, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat, iránymutatásokat tartalmazza. Az egészségtervet az Adatkezelők az érintettnek e-mailen vagy postán küldik el, attól függően, hogy mely adat áll rendelkezésre. Amennyiben az érintett kéri, lehetősége van az egészségtervet személyesen átvenni. Az érintett ezen túlmenően hozzáférést kap az online rendszerhez.
Online adatfelvétel esetén az érintett megadja a regisztráció során felhasználónevét, e-mail címét, és lakóhelyéül szolgáló település nevét. Az egészségtervet az egészségügyi adatok megadását követően egy program generálja, és küldi el az érintett részére.
Az adatkezelés során az Adatkezelők az érintettek részére az egészséges életmóddal, az egészséges életmód fenntartásával kapcsolatos hírleveleket küldenek az érintettnek. A megkeresések során az Adatkezelők az érintetteket felkérhetik további felmérésekben való részvételre, az adatok megadása ennek során önkéntes. Az adatkezelés során az Adatkezelők az érintettet tájékoztatják rendezvényeiről, programjairól, azokról meghívót küld.
Az Adatkezelők a személyes adatokat, az egészségügyi, és életmódra vonatkozó adatokat, valamint az egészségtervet az adatkezelés egésze során elkülönítetten kezelik.

6. Az érintett személy
Az érintett személy az, aki az Adatkezelők programjain megjelenik, és ott megadja személyes adatait, vagy meglátogatja a Weboldalt, és ott adatokat rögzít. Amennyiben az érintett harmadik személy adatait adja meg, ezen személy is érintett lesz az adatkezelésben.

7. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelők a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve járnak el az adatkezelés során.
Az Adatkezelők törekszenek arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
– személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
– az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
– a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
– az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
– ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
– az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

8. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelők a Projektekhez kapcsolódóan, a fenti 5. pontban meghatározott módon kezelnek személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:
– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– Az érintett egészségi állapotának, az állapottal, az érintett életmódjával kapcsolatos kockázatok feltárása és értékelése;
– Az érintett részére személyre szabott egészségterv készítése, és az érintetthez való eljuttatása;
– Az érintett tájékoztatása a Projektekhez kapcsolódó, és az Adatkezelők által szervezett egyéb programokról, rendezvényekről, eseményekről;
– Az érintett részére egészséges életmóddal kapcsolatos hírlevelek küldése, ehhez kapcsolódóan reklámozási tevékenység;
– Felnőttképzési tevékenység, egyéb oktatási tevékenység végzése;
– Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

9. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok felvétele minden esetben az érintettől történik. Amennyiben az érintett harmadik személy adatait adja meg, annak érdekében, hogy vele az Adatkezelők kapcsolatba lépjenek, az érintett köteles megszerezni ezen személy hozzájárulását.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy adatait az adatkezelésről szóló tájékoztatást követően megadja, és ezzel írásban is hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A Weboldalon történő adatfelvétel esetén az érintett a regisztráció során nyilatkozik a hozzájárulás megadásáról.
Kivételes esetben személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll (Infotv. 6. § (1) bekezdés).
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelők a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rájuk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetik. Az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor. (Infotv. 6. § (5) bekezdés).

10. Reklámozási célú adatkezelés
Az Adatkezelők az érintettek hozzájárulásával az érintett irányába a közvetlen megkeresés módszerével reklámozási tevékenységet folytatnak. A reklámozási tevékenységet minden esetben az Adatkezelők végzik, az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítják.
A reklámozási tevékenység során elsősorban az egészségi állapottal, egészséges életmóddal kapcsolatos termékek, szolgáltatások reklámozására kerül sor.
Az érintett a reklámozási tevékenységet bármikor megtilthatja.

11. Felnőttképzési tevékenység, oktatási tevékenység
Az Adatkezelők az irányadó jogszabályok szerinti felnőttképzési tevékenységet folytatnak. A felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben az Adatkezelők kezelik mindazon adatokat, amelyek szükségesek a képzési tevékenység bonyolításához, a követelmények számonkéréséhez, a képzési tevékenységgel kapcsolatos díjak beszedéséhez, támogatások igénybe vételéhez. A felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelésekre a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény megfelelően irányadó.
Az e-learning tananyagokhoz kapcsolódóan az érintettek kötelesek megadni mindazon adataikat, amelyek szükségesek a felhasználó azonosításához, a tananyagok felhasználó részére történő eljuttatásához.

12. Adatállományok nyilvántartása
Az Adatkezelők a kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

13. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók jogosultak további adatfeldolgozó igénybe vételére, erről kötelesek a velük szerződő adatkezelőt tájékoztatni. Az Adatkezelők jogosultak a további adatfeldolgozó igénybe vételét megtiltani.
Az adatkezelés során az Adatkezelők az itt elérhető táblázatban szereplő adatfeldolgozókat veszik igénybe, a személyes adatok rögzítésére, rendszerezésére, és az Adatkezelők részére történő továbbításra.

14. Adattovábbítás
Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

15. Adatbiztonság
Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
A Projekteket az azokat megvalósító konzorciumi tagok – a Projektekhez kapcsolódó pályázatok során vállalt kötelezettségeknek megfelelően – öt évig tarják fenn. A öt éves időtartam az adatfelvétel befejeződésével (ennek tervezett időpontja: 2015. november 30.) kezdődik. Az Adatkezelők a személyes adatokat a Projekt fenntartásának lezárultáig, vagyis az adatfelvétel befejeződésétől számított öt évig mindenképpen kezelik. Amennyiben az Adatkezelők a tevékenységüket a meghatározott időtartam lejártával nem fejezik be, a személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból az időtartam lejártát követően is kezelik.
Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelők az adatokat törlik, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a fenti időtartam letelt.
Törlés helyett az adatok zárolására kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelők megjelölik a személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

17. Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatást kap az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
Az érintett kérelmére az Adatkezelők bármelyike tájékoztatást ad a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban kell megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelők helyesbítsék.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.
Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelők 2. pontban megadott elérhetőségeire címzett levélben. Az érintett személyesen fordulhat az Adatkezelőkhöz, telefonon, vagy az Adatkezelők ügyfélfogadási idejében, az ügyfélfogadásra megjelölt időben.
Az érintett a jogainak gyakorlására irányuló kérelmet bármelyik adatkezelőnél előterjesztheti. A kérelmet az adott adatkezelő továbbítja a többi adatkezelőnek is, kivéve ha nyilvánvaló, hogy a kérelem csak az adott adatkezelőre vonatkozik.
Ha az Adatkezelők bármelyike az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adott adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az Adatkezelők kérésre az érintettet részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

18. Az érintett felelőssége
Az érintett kizárólag a saját adatait jogosult megadni. Az érintett harmadik személyek adatait kizárólag akkor adhatja meg, ha ahhoz az érintett személy hozzájárult, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.
Az érintett felelős a megadott adatok helyességéért és pontosságáért.