Bemutatkozunk

fitt

A jövőt gyermekeinkkel építjük.” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című projektünk keretein belül megvalósul a megye humánerőforrásának fejlesztése, a foglalkoztatási és képzési lehetőségeinek bővítése, a lakosság társadalmi részvételének növelése, az alapvető életkészségek javításával, a lelki és fizikai egészség fejlesztésével.

A projekt indokoltsága

Békés megye jelentős része periférikus elhelyezkedéséből adódóan hátrányos helyzetű, vidékies térség. A népesség számának csökkenése, a korösszetétel rohamos romlásának, az alacsony születésszámnak, valamint a magasabb halálozásnak, és elvándorlásnak tudható be. A felmérések szerint a térséget elsősorban a szakmával rendelkező fiatalok hagyják el, míg a betelepülők többsége hátrányos helyzetű. A munkahelyek, oktatási intézmények alacsony száma, valamint a rossz megközelíthetőség egyaránt gyengítik a települések lakosságmegtartó képességét.

A megye lakosságának egészségi állapota mind a magyar, mind az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. A halálozási arányszámok alapján a megye magas halálozási rátájának legfőbb oka a szív- és érrendszeri betegségek, melyet a daganatos megbetegedések követnek.

A fejlesztés elsődleges célja, a fenti megállapítások alapján, az egyének és a csoportok egészségének, életminőségének fejlesztése, egy olyan folyamat segítségével, melynek az eredményeként az emberek képesek javítani saját egészségügyi állapotukon.

Ezt a fejlődési folyamatot az alábbi eszközök, módszerek lesz fogják segíteni:

Megyei egészségi állapotfelmérő rendszer:

A rendszer kialakításának és teljes megyére kiterjesztett működésének kettős célja van:

Egyéni szinten lehetővé válik a betegségek megelőzése, melynek széles körben való elterjesztése a megyei lakosság körében, ennek eredményeként mérséklődjön a lakosságon belüli megbetegedések új eseteinek előfordulási aránya, valamint a már kialakult betegségek esetében lassítható legyen azok előremenetele, illetve elkerülhetővé – késleltethetővé váljanak azok szövődményei és a hozzájuk kapcsolódó életminőség romlás.

Közösségi szinten pedig, mint egyfajta tudástár létrejöjjön a megyére vonatkozó egészségügyi térkép, mely egy kiváló kiindulási pontja lehet további programok tervezésének, valamint a betegségek megelőzésének eredményességének méréséhez is.

E-learning (Internetes tanulmányi) rendszer fejlesztése

A hagyományos iskolai rendszerben, a tanár közvetíti az új ismereteket, információkat a diákok felé, akiknek csupán befogadniuk kell a készen kapott tananyagot. Az elsajátítás és a tanítás ütemét a tanár szabja meg, mindenki számára azonos idő alatt és módszerrel. Ezért a tanulók gondolkodása a tanítás menete alapján fejlődik.

Ezzel szemben az internetes tanulmányi rendszerek, jelen esetünkben az E-learning sokkal inkább diákbarátok. Segítik, támogatják az önállóságot, mivel a tanulók saját tempójukhoz mérten tudnak a tananyaggal foglalkozni. Saját tanulási ütemet, módszereket tudnak kialakítani, mely a mai folyamatosan fejlődő világban elengedhetetlen. Az e-learning rendszer alkalmazása változatos oktatási, képzési stratégiák és módszerek használata mellett több alapvető készség fejlesztésére is alkalmas, mint például a szociális, a kommunikációs készségek, és az önállóságra való törekvés.

Eredményes iskola/óvoda kultúra megvalósítása

A pedagógusok életkészség fejlesztése, illetőleg az életkészségek oktatási módszertanának oktatása számukra hozzájárul a felnövekvő generáció átfogó szemléletfejlesztéséhez, az egészséges életmód változatos eszközökkel történő kialakításához. Olyan alapkészségek megszerzésének támogatásával, melyek által hosszú távon képesekké válnak életüket hatékonyan irányítani, így végeredményben hozzájárulva egy egészségesebb generáció felneveléséhez. Tekintve, hogy a fiatalok eléréséhez változatos eszközök és életkornak megfelelő tartalommal történő megszólítást igényel, több helyen és formában kívánjuk megvalósítani a fejlesztéseket.

Ezek közül kiemelt eszközként jelenik meg a projektben a modell értékű összetett óvodai-iskolai program bevezetése. Ahhoz, hogy a fiatal generáció tagjai valóban sikeresek lehessenek életük során, szükségük van jellembeli érettségre, és életvezetési ismeretek elsajátítására és gyakorlására is. Az életvezetési program segítségével a fiatalok elsajátíthatják azokat a képességeket, melyek növelik tehetségük kibontakoztatását, és biztosítják felnőttkori eredményességüket.

A pedagógus továbbképzés keretében az iskola munkatársai elsajátítják azt a szemléletmódot, mely a program iskolai bevezetéséhez szükséges, valamint megfogalmazzák az iskola jövőképét.

Közösségi rendezvények

A tanácsadási, továbbképzési tevékenységeken túlmenően nagy szerepet kapnak azok a nagyobb közösségeket (iskola, munkahely, család) megmozgató rendezvények, programok, melyek hozzájárulhatnak az egészséggel kapcsolatos magatartás alakulásához.

Élményekben gazdag, személyes részvétellel megvalósuló lakossági programok (egészségnap, kampányszűrések, táborok, túrák), melyek célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben megismerhesse mind a program nyújtotta lehetőségeket, mind a közösség tagjait. A programokat úgy szervezzük, hogy olyan programelemekből álljon, melyek helyi szakembereket is figyelembe vesznek, mint például a helyi háziorvos, az üzemorvos. Cél, hogy ezek a rendezvények olyan összefogással valósuljanak meg, amelyben részt vesznek az érintett közösséghez tartozó vezetők is, mint az iskola vezetés, a tanári kar, a munkáltatók, és a település és egyéb intézmények vezetői).

A rendezvényeken az élményeken túl, olyan szűréseket is igénybe vehetnek a lakosok, amelyek elősegíthetik egészséges életüket, mint például a vérnyomásmérés, a BMI számítás, a derékbőség és a test-zsírszázalék mérés.

Egészségkommunikációs tevékenység

Pályázati kommunikációnkban rendkívül fontos, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára a nyelvi és megértési nehézségek miatt könnyen érthető, ábrákat, rajzokat tartalmazó, közérthető elektronikus és papíralapú kiadványokat, tájékoztató anyagokat, hírleveleket, plakátokat készítsünk. Ezzel is elősegítve, hogy minél szélesebb körhöz eljussanak az információk a programokról.

A programok célja, hogy csökkentse az emberek egészségügyi állapotának romlását nemtől, életkortól, társadalmi helyzettől függően, és hogy lehetővé tegye, hogy mindenki a számára elérhető lehető legjobb egészségügyi állapotban éljen. Ennek megfelelően a folyamat igyekszik létrehozni egy olyan egészséget támogató rendszert, amely tájékoztatja az embereket, a betegségekről, azok megelőzési módjairól és nem utolsó sorban szemléletváltásra ösztönöz.

Konzorciumi partnerek

Egy három szervezetből álló Konzorcium garantálja a projekt sikerességét.

Ahol a projektgazda a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft.. A Társaság célja komplex területi emberi erőforrás-fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása a térség speciális igényeihez igazítva, a felzárkózási folyamat hatékony támogatása érdekében. Különösen érzékeny területet jelent a hátrányos helyzetű fiatalok egészséges életmódra nevelése, fizikai és lelki egyensúlyának megteremtése, a sportolási lehetőségekhez való hozzáférés javítása. Továbbá az egészséges életmód területén végzett kutatás, a jó tapasztalatok megosztása, a hátrányos helyzetű közösségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A Társaság saját erőforrásaival, tudásával és kapcsolatrendszerével törekszik kifejteni jótékony hatását a fent nevezett területekre.

Az konzorciumi partner 1 a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, melynek fő célja a Dél-Békési térség gazdálkodói gazdasági-társadalmi helyzetének javítása, képzettségi szintjének emelése, illetve a térség lakosságának tartós felzárkóztatása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációja. Az alapítvány céljait e projekt abban segíti, hogy a Dél-Békési térségben már eredményes fejlesztő tevékenységét a megye gazdaságfejlesztési célkitűzései alá rendelve, a megyei szintű felzárkóztatási igények szerint terjessze ki.

A konzorciumi partner 2 a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásával és megvalósításával kíván hozzájárulni a kistérség hátrányos helyzetből való kiemelkedéséhez. A projekt tervezett tevékenységeihez kapcsolódó koordinációs és szakmai feladatok ellátása a Társulás fejlődési lehetőségeihez a pályázó szervezet területi szerepvállalásának erősítésével, a felzárkózási folyamatban elért eredmények hasznosításával, illetve a komplex fejlesztés keretében a hatékony együttműködés-fejlesztési rendszer működtetésével járul hozzá.